14.12.2015
Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut, kehitysvammapalvelut, Riihimäki

Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Riihimäen kaupunki on kehittämässä kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja asumispalveluja. Yhtenä osana muutosprosessia on ostopalveluna järjestettävien asumispalvelujen kilpailuttaminen.

Suunnitelma kilpailuttamisesta herätti huolta asiakkaissa ja heidän omaisissaan. Esiin tuli pelko, että hankinnat tehdään yksipuolisesti halvan hinnan perusteella asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kustannuksella. Jotta hankittavat palvelut vastaisivat laadultaan asiakaskunnan tarpeita, haluttiin saada selville, mitä hyvä asuminen kehitysvammaisten henkilöiden itsensä mielestä tarkoittaa.

Tällä asiakaskunnalla on usein vaikea tuoda esiin omia näkemyksiään. Heiltä ei kysytä tai heidän voi olla vaikea kertoa omaa mielipidettään. Tätä varten päätettiin järjestää asiakkaita osallistava työpaja, Asumisen unelmapaja. Työpajoissa tuli kiinnittää erityistä huomiota siihen, millä tavoilla asiakkaiden kanssa työskennellään, jotta heidän näkemyksensä saadaan esille.
Ratkaisu
Työpaja päätettiin toteuttaa projektina. Projektin asettajana toimi kunnan vammaispalvelun ja paikallisen Kehitysvammatuki ry:n ja Me Itse ry:n yhteinen säännöllisesti kokoontuva kehittämisfoorumi puheenjohtajanaan palvelualuepäällikkö.

Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan projektiryhmän muodostivat vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, asumisohjaaja ja Me Itse ry:n asiakasjäsen ja hänen tukihenkilönsä.

Työpajojen käytännön toteutuksesta vastasivat sosiaaliohjaaja ja kaksi asumisohjaajaa. Työpajat toteutettiin kolmena perättäisenä viikkona 2,5 h mittaisena työskentelynä kolmessa rinnakkaisessa ryhmässä. Työpajojen osallistujina oli 15 erilaisissa asumismuodoissa elävää kehitysvammaista henkilöä. Työskentelymuotona käytettiin kuvia, keskustelua ja kollaasien tekemistä.

Projekti toteutettiin ilman ulkopuolisia asiantuntijoita ja ulkopuolista rahoitusta. Suurin kustannus oli projektin suunnitteluun ja toteutukseen käytetty työaika (yhteensä noin 18,5 työpäivää). Lisäksi tuli vähäisiä materiaali- ja tarjoilukuluja.
Tulokset
Asumisen unelmapaja -projektin avulla saatiin konkreettista ja monipuolista tietoa asiakaskunnan toiveista ja tarpeista asumispalveluihin liittyen. Tietoa voidaan hyödyntää suoraan mm. asumispalvelujen kilpailutuksen laatukriteereitä laadittaessa.

Samalla luotiin toimiva malli kehitysvammaisten asiakkaiden osallistamiseksi palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Mallia voidaan soveltaa kyseisen asiakaskunnan näkemysten esille tuomiseen tulevaisuudessa myös muissa teemoissa, esim. työ ja työllistyminen.

Projektin myötä sekä työntekijöiden että asiakkaiden osaaminen lisääntyi. Ammattilaiset saivat kokemusta uuden toimintatavan käytöstä asiakkaiden osallistamiseksi ja asiakkaat kokemusta oman mielipiteen ilmaisemisesta ja yhteisöllisestä vaikuttamisesta.

Lue Asumisen unelmapaja -projektiraportti: http://bit.ly/1mjmdsh
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Leena Toivonen
leena.toivonen@riihimaki.fi
johtava sosiaalityöntekijä
Riihimäen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala, vammaispalvelut