19.6.2018
Ksshp/Seututerveyskeskus/ Laukaan sairaalan osasto, Laukaa

Ergonomia Laukaan osastolla

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Laukaan vuodeosastolla toimintaa on kehitetty kiinnittämällä huomiota laajasti työn ergonomiaan. Idea sai alkunsa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seututerveyskeskusten yhteisestä TURO hankkeesta. (TURO on lyhenne turvallisuusosaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnin edistämisestä vanhus- ja vammaistyössä.)
Hankkeen myötä saimme asiallemme aikaa ja saimme pysähtyä miettimään ergonomisia työskentelytapoja, potilaan siirtotilanteita ja apuvälineiden tarpeellisuutta sekä kehittää osastomme käytänteitä enemmän potilasta aktivoivampaan suuntaan. Samalla meille syntyi ymmärrys siitä, miten potilastyötä voi keventää.
Ratkaisu
Vuodeosastolla toimii ergonomiavastaavat, jotka yhdessä muun henkilöstön kanssa ovat miettineet arjen työtä siten, että se tukee potilaiden ja henkilöstön hyvinvointia. Toimintatapojen muuttumisen taustalla on se että osastonlääkäri, osastonhoitaja ja työkaverit ovat myös ergonomisen työskentelyn kannalla. Ulkopuolista rahoitusta ei ole tullut mistään mutta seututerveyskeskuksen johto on ollut hyvin suostuvainen lisäkouluttamaan meitä ergonomiavastaavia.

Osastolla toiminta näkyy niin että potilailla on käytössä henkilökohtaiset apuvälineet osastojakson ajaksi. Apuvälineet on merkitty paikkanumerolla ja etunimellä, jotta ne ovat aina potilaan saatavilla liikkumisen turvaamiseksi. Tällä varmistetaan, että säädöt ovat aina sopivat ja potilaat saadaan mahdollisimman nopeasti aktivoitua liikkeelle. Samalla käytäntö parantaa osaston hygieniatasoa.

Ergonomiavastaavien vastuulla on apuvälineiden kunto, inventaario ja uusien apuvälineiden hankinta. Apuvälineille on sovittu selkeä säilytyspaikka ja puhdistuskäytäntö. Henkilöstön osaaminen varmistetaan mm. hyödyntämällä ergonomiaosaamisen kartoituskaavaketta, joka on otettu vuodeosastolla laajasti käyttöön. Tänä keväänä teimme myös kyselyn työkavereille jossa kartoitimme toimintamme tarpeellisuutta.
Käytäntö on jalkautunut arjen työhön ja sitä noudattaa koko työyhteisö.

Me ergonomiavastaavat huolehdimme omalla esimerkillämme, että kehittämämme käytännöt pysyvät päivittäisessä työssä mukana ja tarvittaessa myös koulutamme henkilökuntaa.

Tulokset
Ergonomiatyön myötä koko työyhteisö voi paremmin. Fyysinen kuormittavuus on vähentynyt ja henkinen hyvinvointi lisääntynyt. Potilaiden aktiivisuus on ergonomiatyön myötä lisääntynyt ja he kotiutuvat osastolta nopeammin.

Hoitajat kokevat että työpäivän jälkeenkin on vielä virtaa. Olemme ylpeitä siitä miten ergonominen työskentelytapa ja kuntouttava työote ovat ottaneet osastollamme aimo harppauksen eteenpäin ja lisänneet työyhteisön hyvinvointia. Kaikki osastolle tulevat uudet työntekijät ja opiskelijat, sekä kerran vuodessa vakituinen henkilökunta täyttävät kaavakkeen. Saadun tiedon perusteella ergonomiavastaavat kouluttavat niistä aiheista, joista tietoa kaivataan. Lisäksi verkosta löytyy ergonomiakansio, jossa selkeästi löydettävissä tietoa mm. apuvälineistä. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että ergonominen työskentely ja kuntouttava työote pysyvät osastolla hyvänä.
Me ergonomiavastaavat Laukaasta olemme saaneet lisäkoulutusta ja olemme nyt ergokorttikouluttajia. Ergokorttikoulutusta on pidetty muiden seututerveyskeskuksen työntekijöille. Olimme myös suunnittemassa, toteuttamassa ja kertomassa tätä ilosanomaa SOTERGO verkosto tapahtumassa 7-8.6.2018 Jyväskylässä.

Yhteyshenkilöt

Liisa-Lotta Heinonen
liisa-lotta.heinonen@seututk.fi
sairaanhoitaja
Seututerveyskeskus

Mia Huotari
mia.huotari@seututk.fi
Lähihoitaja
Seututerveyskeskus