22.8.2017
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pori

Sähköisten apuvälineiden tarkastukset - standarditoimintatavan luominen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Satakunnan sairaanhoitopiirissä lean-filosofia on osa johtamis- ja toimintakulttuuria. Organisaatioon on koulutettu lean-agentteja, jotka toimivat verkostossa. Heidän tehtävänään on tukea ja ohjata käytännön kehittämistyötä omissa yksiköissään koordinoiden ja ohjaten kehittämistyötä sekä toimien lean-menetelmien ja -työkalujen asiantuntijoina.

Apuvälinekeskus järjestää Satakunnan alueella sellaiset liikkumisen ja kommunikoinnin apuvälinepalvelut, jotka vaativat erityisosaamista. Erityisosaamisen piiriin kuuluvat muun muassa sähköiset apuvälineet. Niiden vastaanotto- ja vuositarkastuksille ei ollut sovittu yhtenäistä toimintatapaa. Tarkastettavat asiat vaihtelivat ammattimiehittäin ja tarkastusvälit saattoivat venyä, kun tarkastukset toteutettiin muiden huoltojen yhteydessä.

Tavoitteena oli luoda standarditoimintatapa sähköisten apuvälineiden vastaanotto- ja vuositarkastuksiin. Tällöin tarkastusten tekeminen helpottuu ja kaikki ammattimiehet suorittavat ne samalla tavalla. Lisäksi vuositarkastusten tekeminen toteutuu ajallaan.
Ratkaisu
Kehittämistyö toteutettiin pilottihankkeena (potilasnostimet) lean-agentin koordinoimana moniammatillisessa työryhmässä.

Sähköisten apuvälineiden vastaanottotarkastuksesta tehtiin prosessikuvaus, josta on nähtävissä kaikki vaiheet apuvälineen saapumisesta sen viemiseen varastoon. Kuvauksesta selviää myös eri työntekijöiden roolit ja tehtävät toimenpiteet. Itse tarkastuksen suorittamiseen tehtiin työohje ja tarkistuslista sekä valmistettiin standardoitu tarkastuspiste. Työohje sisältää muun muassa ohjeistuksen turvatoimenpiteisiin, tarkastuspisteen välineistöön ja tarkistuslistan käyttöön. Kaikki työntekijät perehdytettiin uuteen toimintatapaan.

Vastaanottotarkastuksessa käytettävää tarkistuslistaa voidaan käyttää myös vuosittaisissa tarkastuksissa. Tarkistuslista on helppokäyttöinen kyllä/ei -lista, jonka perusteella apuvälineen tarkastus on helppo luokitella hyväksytyksi/hylätyksi.

Tarkistuslistassa tarkastettavat kohteet on jaoteltu kolmeen osaan: yleiset tarkastuskohteet, laitteen identifiointi ja laitteen tekninen tarkastus. Laitteen teknisessä tarkastuksessa läpikäytävät kohteet vaihtelevat apuvälineittäin. Kehittämistyön pilottihankkeessa tarkistuslista tehtiin potilasnostimille, mutta sen jälkeen listoja on tehty myös muille sähköisille apuvälineille. Pilotointivaiheessa tarkistuslistaa käytettiin paperisena versiona, mutta nykyisin se on käytössä sähköisenä Effector-järjestelmässä.

Kehittämistyö toteutettiin lean-filosofian mukaisesti oman työn kehittämisenä. Se toteutettiin siis yksikön henkilökunnan omin voimin eikä se aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.
Tulokset
Sähköisten apuvälineiden vastaanotto- ja vuositarkastusten standarditoimintatavalla vaikutettiin sekä työ- että potilasturvallisuuteen. Tarkastusten tekeminen helpottui, koska tarkistuslistasta nähdään selvästi tarkastettavat asiat. Tämä myös varmistaa sen, että kaikki tärkeät asiat tulee huomioiduksi.

Tarkistuslistan ollessa sähköisenä Effector-järjestelmässä vuositarkastukset tulee tehtyä säännöllisesti eikä niiden väli pääse venymään. Tarkastustiedot ovat nyt myös helposti löydettävissä ja kaikkien käyttäjien nähtävillä. Kehittämistyö toteutettiin pilottihankkeena (potilasnostimet), jonka jälkeen tarkistuslistoja on tehty myös muille sähköisille apuvälineille. Kehittämistyössä kuvattu tarkastusprosessi etenee samalla tavalla apuvälineestä riippumatta.

Yhteyshenkilöt

Sanna Suominen
sanna.suominen@satshp.fi
Projektisuunnittelija
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Venla Nordström
venla.nordstrom@satshp.fi
Toimintaterapeutti
Satakunnan sairaanhoitopiiri